Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 như sau:

Tệp đính kèm:   20230925_20230925 – HBC – Tai lieu hop dhcd bat thuong nam 2023 lan 2.pdf