– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Sinh
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: HHG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 261.500 CP (tỷ lệ 0,75%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 261.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 261.500 CP
0%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 08/09/2023.