– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Việt
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: BSG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 54.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc gia đình
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/09/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/10/2023.